ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ДОЛИНА СТРИЙ» ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНО

«Отримали важливе рішення. Уряд зареєстрував стрийський індустріальний парк «Долина Стрий», – повідомив заступник міського голови Стрия Андрій Стасів. – На площі майже 14 га передбачається створити до 700 робочих місць у переробній промисловості.  Йдеться про такі напрямки як: виробництво харчових продуктів, електричного устаткування, готових металевих виробів, оброблення деревини, ремонт і монтаж машин тощо. «Долина Стрий» став 62-им індустріальним парком в Реєстрі індустріальних (промислових) парків. Для Стрия, як і для України загалом – це потужний крок вперед у розвитку економіки та залученню інвестицій».

Для успішної реалізації проек­ту, будівництва об’єктів «Долини Стрий» буде оголошено конкурс щодо керуючої компанії –  упра­вителя індустріального парку з перспективою розширення те­риторії.

«Долину Стрий» можна назва­ти ще й як еко-індустріальний парк. За задумом проектантів,  своєрід­не поєднання двох ос­новних складових – стійкості та промис­лової чистоти з ураху­ван­ням кон­цепції парку, перед­ба­­чає ство­рення універсального об’єкту промислово-складського призначення.

«Долина Стрий» матиме від­повідну власну інфраструктуру з бізнес-центрами, готелями, хос­телами, закладами харчування тощо.  Важлива і соціальна скла­дова. Згідно із проектом в ІП буде створено від 3 до 4 тисяч робочих місць. Індустріальний парк дасть можливість зупинити міграцію людей, адже підприємствам необхідно немало спеціалістів різної кваліфікації.

У кінцевому результаті буде створено потужне промислове об’єднання, яке значно розши­рить індустріальний потенціал Стрия, активізує виробництво інноваційного продукту, підви­щить конкурентоспроможність віт­чиз­няної продукції, збільшить обсяги інвестицій в регіон та податкові надходження до бюджетів всіх рівнів, створить нові робочі міс­ця.

Індустріальний парк стане потужною територією промис­лового розвитку. І вигоди від цього очевидні для всіх. Учасники інду­стріального парку (резиденти) мінімізують свої матеріальні, фінансові, трудові та часові ви­тра­ти, бо приходять на вже го­товий виробничий простір. А та­кож зможуть отримати супро­від­ні послуги від керуючої компа­нії парку. У свою чергу, керуюча компанія отримує доходи від оренди виробничих площ, надан­ня відповідних послуг. Нарешті вигоди для місцевої громади – нові робочі місця, активізація господарської діяльності та со­ціально-економічний розвиток території. І ще один плюс –   «пром­­зона» отримає нове дихан­ня.

Наталія КАРПЕНКОВА.