ПАМ’ЯТЬ СЕРЦЯ

Історія українського війська має немало славних сторінок. У різні часи вороги України відчували на собі міць і силу українських вояків. Одним із таких формувань є Українські Січові Стрільці, які постали на початку ХХ століття. Січові Стрільці пройшли тривалий шлях боїв, перемог та прикрих невдач, але в цілому їх бойовий досвід заслуговує народної пам’яті, поваги та відповідної шани. Вони билися до останньої краплі крові за волю українського народу, за свою честь і славу. Найкраще Легіон проявив себе в бою на горі Маківка. УСС зробили великий внесок не тільки у формування українського війська, а й української державності. Не менш вагомим є подвиг героїв Крут, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління наддніпрянців у боротьбі за незалежність.

29 січня 1918 року в Крутах перебувало до 520 українських воякiв, юнакiв і студентів  –  курсан­ти Київської юнацької військової школи імені Богдана Хмельниць­кого сотника Аверкія Гончаренка та добровольці Помічного сту­дентського куреня Січових Стрі­льців – при 16 кулеметах та з однією гарматою на залiзничнiй платформi. У росіян була деся­тикратна перевага в живій силі, мали бронепотяг та артилерію. Затримавши ворога на чотири дні, українські війська дали змогу уряду укласти Брестський мир між Українською Народною Респуб­лікою і державами Четверного Союзу, наступ більшовиків на Київ було зупинено.

Історія України в нашій не­залежній державі формує  на­ціональну свідомість молоді в умовах тотального російського інформаційно-ідеологічного тис­ку і є вкрай необхідним засобом захисту державних інтересів у духовній сфері. Саме історія дає нам змогу бути іншими, ніж ворог, і є нашою потужною зброєю у цій війні. Сьогодні українці ведуть важку гібридну війну, складовою якої є не лише збройна боротьба з ворогом на фронті, а й розга­лужений пропагандистський апа­рат, що маніпулює історич­ними фактами й терміно­логією. Україн­ці прагнуть підвищення загально­на­ціо­нального рівня свідомості та почуття громадян­ської солідар­ності, які так не­обхідні сьогодні, у час війни, і завтра – в добу по­дальшої роз­будови держави. Виховання в нашої молоді ефек­тивних ме­ханізмів формування патріо­тичних почуттів та мораль­них рис людей громадянського суспіль­ства потребують усебіч­ного вдосконалення.

У Музеї історії Українських Січових Стрільців у ВСП «Стрий­­ський фаховий коледж Львівсь­кого національного університету природокорис­тування» за спри­яння Оксани Лесишин, началь­ни­ка відділу молодіжної полі­тики Управлін­ня культури, мо­лоді та спорту Стрий­ської місь­кої ради орга­нізовано зустріч з учнями СЗШ № 10. Викладач іс­торії Оль­га Бекетова провела змістовну екскурсію, акценту­вав­ши увагу на етапах створен­ня Легіону УСС, ходу боїв, куль­турно-про­світниць­кій діяльності Січових Стрільців. Центральне місце в експозиції музею від­ведено битві на горі Маківка. Оксана Лесишин прове­ла істо­ричні па­ралелі подвигу Січових Стріль­ців, героїв Крут та тепе­рішніх за­хисників України.

Сучасне й майбутнє України залежить від нас самих, від усіх громадян, хто сьогодні бореть­ся за нашу державу, її добробут, мову, культуру, всіх, хто бажає бачити свою країну само­стій­ною і єв­ропейською. І те, що всіх нас об’єднує – це наша спільна істо­рія – історія землі, за яку нині ллється кров, історія Ук­раїни, без якої не­має май­бут­нього. То ж нам украй необхідно за­своїти уроки нашого мину­лого.

Історія Українських Січових Стрільців  та подвиг героїв Крут мають надихати молоде поко­ління, формувати почуття патріо­тизму, гордості за історичне минуле України. Наш обов’язок – зберегти пам’ять героїчного ми­нулого нашого народу.

 

Наталія БАРАН, заступник директора з виховної роботи.

Ольга БЕКЕТОВА, викладач історії

ВСП «Стрий­ський фаховий коледж Львівсь­кого національного університету природокористування».

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*