ПАМ’ЯТАЄМО! ЮВІЛЕЙ АВТОРА КОЛЯДКИ “БОГ СЯ РОЖДАЄ”

На календарі 24 січня 2023 року. В Україні війна, страшна війна… Але попри всі біди в цю дату хочеться пригадати про особу Остапа Нижанківського. Такого талановитого, багатогранного митця, священика, такого важливого для України і стриян зокрема, і людину, життя якої проходило в подібний до теперішнього тривожного часу. 24 січня виповнилося 160 років від дня народження Остапа Нижанківського, на життєвому шляху якого, Богом виділеного у 56 років, були різні випробування.

ОСТАП НИЖАНКІВСЬКИЙ         24.01. 1863  — 21.05. 1919

Композитор, хоровий дири­гент, священик, громадський діяч, один із фундаторів українського відродження, яких на Стрийщині називають «стрийська трійця»: Євген Олесницький, Остап Нижанівський, Олекса Боби­кевич.

Народився 24 січня 1863 р. (згідно з архівною довідкою про народження, Львівський історич­ний архів). Народився в знатній родині, де кілька поколінь чоловіків при­ймали священичий сан. Він похо­див з багатодітної сім’ї, де з дев’я­ти дітей (6 хлопців і 3 дівчинки) Остап був найстаршим.

Діти часто бували на парафії дідуся по маминій лінії отця Йо­сифа Тишинського в с. Завадів. Любов до музики передала дітям мама, Осипа Нижанківська з Ти­шинських. Саме вона наполягла на навчанні трьох старших дітей у гімназії в Дрогобичі, оскільки в Стрию на той час гімназії не було. Мама поїхала в Дрогобич разом з дітьми і забрали навіть форте­піано. Зі спогадів Осипи Нижан­ківської-Бобикевич «…для нас, дітей, то був рік щастя… Брати учи­лись, співали, музикували. Най­старший Остап уже тоді прояв­ляв великий талант до музики і рисунків».

Вже у 7 класі Остап організував з гімназистів гурток «Тарасівців», який збирався таємно від моск­вофілів і поляків для популяри­зації творчості Т. Шевченка. Саме тоді з’явилася перша Остапова пісня на сл. Т. Шевченка «Вітер в гаї  нагинає».

На канікули діти приїжджали додому у с. Великі Дідушичі, де батько Осип мав парафію, і музи­кували. Батько-священик о. Осип Нижанківський, спостерігаючи за дітьми, жартома, а, може, і ні, ви­словлювався: «Боже, Боже, за що Ти покарав мене синами-музи­кантами?».

Але Остапові не вдалося за­кінчити гімназію через інцидент з викладачем-москвофілом Го­шовським, який глумливо ви­слов­лю­вався про Т. Шевченка, і молодий, темпераментний хло-­пець відповів викладачеві «ля­пасом» за Шевченка. Як наслідок — Остап вимушений залишити навчання в гімназії і своєрідну ка­ру відбувати у війську.

Трирічна служба проходила у Львові і дала можливість Остапові займатися у вільний час музикою. І дуже скоро слава про талановито­го музику Остапа Нижанківського дійшла до гімназистів Львівсь­кої гімназії і від їхнього імені Кирило Студинський запрошував Остапа на репетиції хору гімназистів. Якось К. Студинський показав О. Нижанківському збірку віршів Володимира Навроцького. Одна з поезій, присвячена покійній дру­жині, припала Остапові до душі і вже незадовго гімназисти співали новий твір «До ластівки» на слова В. Навроцького, музика О. Нижан­ківського.

Остап закінчив службу у війську і знову став учнем — тепер вже Львівської академічної гімназії. Доти він прославився на одному з творчих вечорів товариства «Руська бесіда», присвяченому перекладачу та письменнику Олександру Кониському. На ве­чорі О. Нижанківський керував хором «Академічного братства». Тоді прозвучало дві його компо­зиції: «Вітер» на слова О. Ко­ниського і «Не гармати грають нині» на вірші І. Франка.

У 1885 році у Львові стає по­пулярним товариство ремісників і дрібних підприємців «Зоря». Члени товариства влаштовува­­ли вечорниці, на які запрошували хор гімназистів, який називали «Остаповим хором». Товариство «Зоря» мало на меті привернути увагу простих міщан до укра­їнської культури, і тут чудову роль відіграв талант О. Ни­жанківського.

У цьому ж році Остап з дру­зями заснували перше в Галичи­ні нотне музичне видавництво «Бібліотека музи­кальна», яке випускало при­мірники україн­ських пісень не­великими тира­жами і про­давало за доступ­ними цінами. В газеті «Діло» все час­тіше розповідали про хор О. Ни­жанківського і українську піс­ню, а про Остапа, як про «та­лант не­буденний» писав ре­дак­тор газе­ти Іван Белей в листі до Олександ­ра Барвін­ського.

Для молодого О. Нижан­ків­ського взірцем і орієнти­ром був світоч класичної му­зики Микола Лисенко. Вони лис­тувалися, М. Лисенко від­по­ві­дав на листи О. Нижан­ківського і навіть запро­шував його на на­вчання до Києва, обіцяючи всяку підтримку, і навіть матеріальну. Однак цей лист потрапив до рук Оста­пового батька, а ос­кільки свя­щеник Осип вва­жав музику не важливою професією, то й листа захо­вав від сина. Прав­ду Остап дізнався тільки після смерті бать­ка, на що з жалем ви­гукнув: «Тату, тату, що Ви на­робили!». Так бать­ко не дав здійснитися мрії Остапа — на­вчатися у Миколи Лисенка. Але доля подарувала Оста­пові мо­менти зустрічі з ко­рифеєм укра­їнської музики:

– у 1903 р. — у Львові святкува­ли 35-річний ювілей творчості М. Лисенка, і ювіляр був присутній, а О. Нижанківський диригував на урочистості зведеними хорами, то ж зустріч була приємною для обох;

– у 1912 році на похороні М. Ли­сенка О. Нижанківський виголо­сив цікаву, змістовну промову, яку друкувала тогочасна преса. Тут Остап очолював галицьку деле­гацію

У 1888 році, виконуючи бать­ківське слово, Остап  вступає до Львівської духовної семінарії. Та і тут очолює хор семінаристів, ор­ганізовує концерти, мистецькі вечори, засновує чоловічу спіль­ноту «Хор дванадцятьох», яка переросла у товариство «Львів­ський Боян».

Чотири роки навчання в семіна­рії, одруження зі стриянкою Гали­ною Бачинською, священичі свя­чення… і перша парафія на Тер­нопільщині.

Тут О. Нижанківський зустрів­ся з письменником Андрієм Чай­ківським та композитором Дени­сом Січинським і разом з ними організував «Бережанський Бо­ян».

Будучи священиком, продов­жує застосовувати свій музичний талант… Повертається до Львова, керує «Львівським Бояном» і прагне одержати посаду викла­дача співів у вчительській гімназії.  Заради цього  вступив до Празь­кої консерваторії, яку закінчив екстерном, склавши іспити з від­знакою, і одержав кваліфікацію «професор співу в учительській семінарії та середніх школах».

Проте роботи так і не одержав, оскільки керівництво віддало перевагу полякові за націо­наль­ністю, який і зайняв вакантну по­саду. На превеликий жаль, «Львівський Боян» не зміг від­стояти право О. Нижанківського залишитися серед музичного п’ємонту Львова.

І знову Тернопільщина.

У 1897 році він парох в за­мож­ному селі Довжанка. В цьому ж році на виборах до австрійського парламенту по округу, до якого входило село, балотувався І. Франко, і О. Нижанківський ак­тивно підтримував його канди­датуру, виступивши проти канди­датури опонента І. Франка — гра­фа Борковського. На жаль, І. Франко вибори програв, а О. Ни­жанківський поплатився — втра­тив парафію і був переведений у бідне село Качанівку біля росій­ського кордону.

Чергова життєва невдача, роз­чарування… висловив у лис­туван­ні. На запитання приятеля «Що робиш, Остапе?», — відпо­вів: «Продав фортепіано, купив ко­рову і пасу». Це не жарт, це виклик долі — музиканта, ком­позитора, священика.

У 1900 році О. Нижанківський повернувся на Стрийщину в с. Дуліби, Завадів. У Стрию О. Нижанківський разом з одно­думцями Євгеном Олесницьким, Олексою Бобикевичем працює для стрийської громади. В 1901 році 1 січня відкрили Народний дім. До цієї події Остап написав кантату на слова Олекси Боби­кевича «Витайте нам, гості», яку було виконано під його батутою. У 1907 році О. Нижанківський ра­зом з І. Франком випустили  «Українсько-руський співаник з нотами». На своїх парафіях о. Остап організовував читальні, залучаючи до цієї справи шкіль­них вчителів (Є. Пасіка, О. Кобат), вів боротьбу з пияцтвом і відкрив у Стрию справу, важливу і знану в Європі — молочарську спілку «Маслосоюз».

Цей бізнес він будував дуже грамотно і професійно. Був за­про­шений спеціаліст Ян Бедронь, організовано шестимісячні кур­си. В цій справі О. Нижанківського підтримували і допомагали йому Є. Олесницький, О. Бобикевич і його сестра Осипа Бобикевич.

У 1907 році О. Нижанківський був головним директором «Кра­йового союзу  господарсько-мо­ло­чарського» у Стрию, до якого входило близько 20 сільських спілок. В додаток, у Стрию від­кри­ли першу українську банків­ську установу «Каса задаткова».

«Союз молочарських спілок» увійшов в історію під назвою «Мас­лосоюз». Його логотип був відомий в багатьох країнах Євро­пи, куди експорту­вали мо­лоч­ну продукцію україн­ських селян Стрийщини. До 1909 року справа вийшла на світовий рі­вень.

У Народному домі було від­кри­то першу Хліборобську виставку, а її співорганізатор О. Нижанків­ський представив свої авторські вулики, які були захищені автор­ським свідоцтвом. О. Нижанків­ський різьбив гарні шкатулки, мав власну колекцію витинанок, які були в експозиції Львівського музею.

У о. О. Нижанківського гостю­вали Соломія Крушельницька, Іван Франко та інші визначні осо­би. Якось Соломія Крушельниць­ка розповідала про своє турне по Європі і запитала у Нижанків­ського: «А що Ви за той час зро­били, отче?». — «Дванадцять нових вуликів», — з гумором від­повів о. О. Нижанківський.

Не здійснилася мрія О. Нижан­ківського стати професійним музикою, але він працював на розвиток української громади, і жартома про це говорив: «Я в першу чергу священик, потім молочар, а у вільних хвилинах музика».

Завдяки тим вільним хвили­­нам щороку в такий різдвяний період звучать його колядки «Бог ся рождає», «У Вифлеємі тайна явилась велика», «Во Вифлеємі нині новина».

У пам’ять про О. Нижан­ків­ського названо вулицю в Стрию та у Львові, причому, у Львові — ця вуличка, названа іменем Остапа Нижанківського, веде до будинку музичної Академії на теперішній час, а в минулому — це Львівська консерваторія.

Стрийська музична школа має його ім’я, і в школі є музейні кімнати з матеріалами про Остапа і Нес­тора Нижанківських.

Мрію Остапа стати професій­ним композитором втілив його син Нестор Нижанківський.

 

Лідія ЧАБАН,

старший викладач

дитячої музичної школи

ім. Остапа Нижанківського.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*