СТОРІНКИ ІСТОРІЇ. СОЛОВЕЦЬКА ТЮРМА І НОВІТНІ ЛЮДОЖЕРИ

Царська влада жорстоко розправлялася з усіма неугодними мешканцями. На Помор’я втікали й люди, чиї переконання йшли врозріз з владними структурами. Одні втікали від гніту своїх панів, віруючі не схвалювали релігійну реформу Никона, немало було й каторжників, що ховались від переслідувань. В Приморському районі Архангельської області знаходилось селище Соловецьке на острові Соловки, що розташувався у Білому морі. Там був збудований в 1420-1430-их роках Спасо-Преображенський Соловецький монастир — чоловічий ставропігійський монастир Російської православної церкви. Збудований з каменю стараннями святителя Філіпа ще в допетровський період, який вважався одним з найбільших землевласників держави. Недарма в 1669-1876 роках був оточений царськими військами як один з вогнищ спротиву никоніанським перетворенням.

Першими монахами, які об­лаштувались в цьому монастирі, були преподобні Савватій та Герман. Вони провели на острові в усамітненні шість літ. В 1436 ро­ці після смерті Савватія прибув Зосима, який побудував тут дві дерев’яні церкви — Преобра­ження Господнього та Миколая-чудотворця. Архієпископ Іоан прислав туди ігуменом Павла, якого в 1442 році замінив ігумен Зосима.

В один час на острові лютува­ли пожежі, пізніше будували вже кам’яні храми. В храм Преоб­раження Господнього перенесли мощі засновників монастиря — святих Зосима і Савватія. Цер­ковну реформу Никона монастир засудив як єресь. Протиріччя було у формі осади (1668-1676 р.р.). Нарешті фортеця була за­хоплена внас­лідок зради од­ного з монахів, всі інші повсталі мона­хи були зни­щені.

Соловецький монастир став важливою прикордонною фор­тецею з гарнізоном та артилерією. На 17 ст. в монастирі було 350 монахів, 600-700 схимників та селян, що займались госпо­дар­ством. З 16 ст. по 20 ст. монастир служив політичною і церковною тюрмою. Камери в баштах і сті­нах цього монастиря мали форму конуса довжиною 3 метри, ши­риною і висотою 2 м. З часів Івана Грозного до 1883 р. через цю тюр­му пройшли від 500 до 550 в’яз­нів, серед яких були такі відо­мі особи як Петро Толстой, Василій Долгоруков, Петро Калнишев­ський, Федір Шаховський. Ця тюр­ма існувала до 1883 р., коли з неї були виведені останні в’язні. Піс­ля офіційного закриття Соловець­кий монастир продовжував слу­жити місцем заслання діячів церкви, що завинили.

Від жовтневого заколоту 1917 р. життя в росії кардинально змі­нилось, особливо у ставленні до релігії. Всюди зарябіли ленін­ські гасла: «релігія — опіум для народу». «Долой попов і другіх есклуататоров», «Попи — крово­пивці трудового народу» та інші побрехеньки. Яке демонічне ро­зуміння Добра і Зла!

По безкраїй росії ширилась хвиля арештів церковнослу­жи­телів: монахів, священиків, єпис­копів. Конфісковували їх майно, ув’язнювали в тюрми, табори, мучили, розстрілювали без суду і слідства. ВЧК, матроси, солдатня почали вакханалію грабунків храмів, монастирів, їх земель, оскверняли церковні чаші, пре­столи, ламали й палили іко­но­стаси, ікони святих, хрести цер­ковні та придорожні. Коли ври­валась у храм озброєна зграя червоних бандитів, то вони не зауважували, що за їх діями спо­стерігали пронизливо печальні очі Ісуса та Богородиці. Заохо­чувані брехливою владою, «борці за права трудящих» не звертали уваги на страдницькі лики святих, бо були впевнені в безкарності. Здавалось, що святі на фресках покриваються сльозами…

У 1923 р. огепеушники вста­новили на дзвіниці Успенського Собору на Соловках велетенську ковану зірку. Зірки увінчали обго­рілі бані храмів Соловецького монастиря.  (Так було до 1985 р.). Одними з перших в ув’язнення на Соловки прибули священики з України, Білорусії, Росії, то треба було ж їм чимось допекти…

Отож, у святих храмах, де ра­ніше стояли позолочені іконо­стаси, у соборах, де покоївся прах святих ченців, їхні мощі — за­сновників монастиря Зосими і Савватія, поставили параші. Знай наших!

І вже тоді, у 1923 році кимось із чекістів записано: «Набожный народ эти украинцы! Не ходят оправляться в церковь. Зима, мороз, а они бредут за два кило­метра от кремля…».

Правда ж, промовиста де­таль?! А втім, не деталь, а риса характеру — великого і гуманного народу. Розправлялись з тими, хто був мозком цієї чи іншої нації, її совістю. А катам — монументи.

З 1934 року в керівних струк­турах каральної системи про­йшли великі реформи. ОГПУ було ліквідовано, і на його базі утвори­ли НКВД СССР на чолі з Г. Яго­дою. До 1935 року всі місця ізоля­ції СССР належали до одного нар­комата — НКВД СССР. З 1936 р. до тюремного ув’язнення засу­джували осіб, які скоїли найбільш небезпечні злочини. Тюрми мали ліміт 3132 чол.

Соловчан, яких вивозили на будівництво Біломорсько-Бал­тійського каналу, зустрічав пам’ят­ник «железному наркому» Ягоді.

Правда, недовго, бо після роз­стрілу цього «Пилата» монумент було знищено, а скульптора (ка­жуть, що це був чех) загнано на Соловки лише за те, що виконав черговий партійний наказ — ство­рив пам’ятник катові.

Про умови в цій тюрмі яскраво описано в спогадах Ю. І. Чиркова, Б. Л. Олікера, А. Є. Горєлова. Б. Л. Олікер згадував: «В тюрмі за­провадили дуже суворий режим, що мав за мету довести мо­ральний стан в’язнів до повної відрази до всього, що має най­менший стосунок до слова «жит­тя». Сидіти можна було, тримаю­чи спину строго вертикально, но­ги мали бути спущені вниз, за­кривати очі й дрімати не до­зво­лялось… Тільки у людей, які бояться своєї власної тіні, може бути такий страх. В цій тюрмі мож­на було сидіти роками і ніколи не побачити сторонньої людини, що й відбувалося з нами…».

У цей час в СССР розро­бля­лась таємна спецоперація «Большой террор 1937-1938 р.р.». Це було продиктовано тва­ринним страхом більшовиків за свою владу.

Тоді тюремні строки були збільшені з 5-8 років до 10-25 ро­ків. На проведення цієї операції відводили 2-3 роки, а тривала вона 1,5 року. Начальникам МВД відводили ліміти. В Ленінград прийшла депеша: «Вам для соловецької тюрми затверджу­ється для репресій 1200 чол.». В’язнів для розстрілу вивозили  на материк. З серпня по жовтень  було розстріляно майже 1000 чоловік, в грудні 1937 р. знищили 509 чол. Місця розстрілів і захо­ронень тримались у великій таємниці. На цих територіях ви­рівнювали дороги, саджали ліс, «дарували» їх радгоспам та кол­госпам навічно, будували для літнього відпочинку будинки відпочинку, піонертабори (без фундаментів).

У зв’язку з великими масшта­бами розстрілів в таборах Гулагу на ведучих будовах гулагівської системи відчувалась гостра не­стача рабсили. Вже з 26 грудня 1938 р. вийшла директива НКВД про можливість виводу тюремних в’язнів на роботи за поіменними списками з особливою охороною.

Соловецька тюрма стала не­рентабельною. Вже з літа 1939 р. перші партії ув’язнених з Соловків були відправлені в Норильськ та Дудінку. Соловецькі острови бу­ли передані воєнно-морському флоту, але це було помилкове рішення. Там хіба залишили дисциплінарну роту для засу­джених офіцерів флотів зі стро­ками від 1,5 до 3 років за відомчі злочини.

У грудні 1939 р. Соловецькі острови покидали останні етапи ув’язнених табірного контингенту. Перед цим їм довелось знищува­ти всі сліди таборів і тюрми на архіпелагу. Ув’язнені згортали колючі дроти загорожі, розбира­ли вишки, знімали з вікон щити, демонтували решітки, розбирали дряхлі прибудови. Щоб не збе­реглось ніяких записів від в’язнів — в камерах оббивали штукатур­ку, зрубували написи на віконних і дверних рамах, дощатих стінах. Адже до 1960-их років на Солов­ках планомірно працювала спец­команда КГБ СССР з ретельного знищення всіх слідів таборів і тюр­ми. До 1990-их років вони були практично знищені.

У 1990-их роках при прези­дентові СССР М. Горбачову по­чалась так звана «пєрєстройка». Це було як штукатурка на ветхому дерев’яному сараї, яка дуже ско­ро обвалилась.

Тверезі уми розуміли, що суть людиноненависницької системи залишилась лєнінською. Більше півстоліття більшовики правили країною і довели її до повного краху. А тут ще почався «парад суверенітетів»: союзні республі­ки забажали відділитися від СССР. В кремлі сушили керівні старці голови, як врятувати «імперію». Для цього перезахоронили ос­танки царя та його родини. Біль­шовики лили крокодилячі сльози за невинно убієнним царем. І «забули» про атеїстичні гасла 20-их-60-их років. Відкрили церк­ви, порозвішували ікони мало не в кабінетах партсекретарів, реа­німували ката Сталіна і його кліку, які мільйонами знищували людей мислячих, цвіт кожної нації. І пі­ш­ло-поїхало…

На початку 2000-их років до влади дорвались босяки на чолі з путіним — це справжні неандер­тальці (перші люди, які існували, поїдаючи слабших, а незабаром і самі вимерли). Ними оволодіва­ли маразматичні ідеї, в першу чергу відродити совєцький союз. Для цього встановили диктатуру, заборонили опозиційні партії, заборонили свободу слова, лік­відували товариство «Мемо­­ріал», який вивчав утримання в’язнів у Соловецькій тюрмі та інших гулагах. Підняли на щит «православіє», яке би взяло під свій покров кримінальних зло­чинців. Для цього відібрали гре­ко-католицькі храми в Україні і поставили в них попами по­плічників мос­ков­ського патрі­архату, які стали оплотом імпер­ських маньяків. Українська влада дивилась на це крізь пальці, а за 32 роки неза­лежності України московський патріархат міцно укріпив п’яту колону в нашій державі, розділив суспільство на два табори… І вже другий рік винищують українців новітні людожери. Проте не тіль­ки тут вина влади, а й парафіян, які потрапили на гачок ієрархів мос­ковського патріархату. Путінці безжально розстрілюють, спа­люють, гвалтують українців, їх ді­тей, викрадають їх, щоб виховати з них яничарів. Турецько-татар­ським завойовникам далеко до них!

Подумайте, люди, що це за церковники, що закликають вби­вати, знищувати українців, які мирно жили на своїй, Богом даній землі! Опам’ятайтеся, поки не пізно!

Марія ЦЕСЛІВ-РІШКО.