ЖИТТЯ ДЕПУТАТА В ІНШОМУ ФОРМАТІ

Є ПОТЕНЦІАЛ, ДОСВІД, РОЗУМІННЯ СПРАВИ

Тарас Богданович ВАСИЛІВ (на фото) знана людина в освітянських колах Стрийщини. За фахом – вчитель фізики. Його викладацька робота розпочалася з рідної  Великодідушицької школи. Відтак обійняв посаду директора школи в с. Малі Дідушичі, де пропрацював 10 років, згодом очолив навчальний заклад с. Великі Дідушичі. Загалом понад 35 років на керівній посаді. Має й депутатський досвід. У свій час обирався до Стрийської районної ради. У Стрийській міській раді перша каденція. Входить до фракції політичної партії «Громадянська позиція». Переконаний,  біда України в тому, що є багато партій, в яких усі хочуть бути гетьманами.

«Коли почалася війна, кожен  оцінював себе в контексті, що конкретно може зробити на своєму робочому місці чи де­пу­татському поприщі для держа­ви. Тому насамперед була підтрим­ка Збройних Сил України,– так розпочалося наше спілкування за горнятком чаю з паном Тара­сом. – Наприклад, мій брат, ви­кладач в нашій школі предмету «Захист України», не скористав­ся бронею, а пішов на фронт. Вже рік як у ЗСУ. Увесь наш педа­го­гічний колектив і учні включили­ся в допомогу захисникам. На­самперед харчами (готували тушонки з різного м’яса, закрутки, печиво), а діти плели сітки. Дуже насиченими у цьому плані були перші півроку війни. Займався організацією відправки на фронт до місця дислокації наших зем­ляків  різної амуніції. Постійно на зв’язку з братом і його побра­ти­мами. Все вдавалося поєднува­ти – і депутатські обов’язки, і ди­ректорські. Багато часу забирає робота в депутатській комісії. Без­кінечні зустрічі, підготовка гро­мадських слухань у світлі освіт­ньої реформи та інші обо­в’язки з’явилися останнім ча­сом».

Ви голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту, маючи чи­малий досвід роботи на керівній посаді, дуже відповідально ста­витесь до своїх депутатських обо­в’язків. Як в умовах шале­ного ритму, психологічного на­ван­та­ження працювалося?

– За минулий рік я був відсут­ній на двох засіданнях сесій Стрийської міської ради через хворобу. Але на всіх обговорен­­нях комісії завжди присутній, бо, готуючись до сесій, буквально на молекули розбираємо кожне питання, ретельно готуємо рі­шення, якщо треба сперечаємо­ся з колегами, відстоюємо свою думку чи прислухаємося до тієї, яка є правильною.

Члени нашої комісії, яку ство­рено згідно з рішенням І сесії Стрийської міської ради у лис­топаді 2020 року, в роботі ке­руються Конституцією України, Законами України, Статутом місь­кої територіальної громади, Рег­ламентом Стрийської міської ра­ди та Положенням про постійні комісії Стрийської міської ради.

Вважаю, що наша комісія ви­конує свої функції. Що ми робимо у міжсесійний період? Беремо участь у реалізації на регіо­наль­ному рівні державної політики та програм з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту. Брали участь у розробці програ­ми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів (міста, селища, сіл) в части­ні розвитку освіти,культури, моло­ді, фізкультури та спорту.  Сприяє­мо роботі творчих об’єднань та інших громадських організацій, які          діють у сфері гуманітарних питань.  Протягом минулого року брали участь у підготовці питань про стан і розвиток закладів освіти, культу­ри, молоді, фізкультури та спорту, вивчаємо і вносимо пропозиції з питань їх розвитку та діяльності. Контролюємо наявність місць у дошкільних та шкільних навчаль­них закладах. Також  у створенні нових груп, груп продовженого дня тощо. Вносив ці питання та пропозиції на розгляд ради, го­тував доповіді та співдоповіді. Здійснюємо постійний контроль за роботою закладів культури у проведенні ними культурно-освітньої роботи серед населен­ня.

Розробляли та вносили про­позиції щодо раціонального ви­користання міського бюджету для фінансування питань молоді, фізкультури та спорту, програм залучення додаткових коштів, у тому числі інвестиційних джерел фінансування, контроль за їх ефективним використанням. Комісія брала участь у розподі­лі бюджетних асигнувань на ви­конання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліп­шення становища дітей та молоді.

Ми сприяли забезпеченню відповідно до законодавства розвитку і вдосконаленню мережі закладів фізичної культури і спор­ту всіх форм власності. Брали участь в управлінні закладами: фізкультури і спорту, які належать територіальній гро­маді, у визначенні потреб та фор­муванні замовлень на кадри для сфер нашої діяльності.

Минулого року ми провели 12 засідань, де були присутні до­повідачі, представники структур­них підрозділів та громадських організацій. За 2022 рік розгляну­то 591 проект, рішення з них на контролі комісії, яку я очолюю – 36 рішень.

 – Які  найважливіші питан­ня, що розглядали комісією, Ви  виділили б?

– Зазначу, що немає питань не важливих. Серед пріоритетних назву: затвердження Міської ці­льової Програми розвитку КЗ ПО  «Стрийська академія футболу»; про організацію фінансової са­мостійності (автономії) в закладах освіти Стрийської міської ради; затвердження Програми «Фінан­сова підтримка Муніципально­го камерного чоловічого хору «Ка­меняр»»; затвердження Про­гра­ми «Фінансова підтримка Му­ніципального естрадно-духового оркестру «Стрий»; виконання Програми «Підготовка та від­значення 120-річчя Народного дому м. Стрия» за 2021 рік; ви­конання Програми «Відзначення 150-річчя від дня народження Філарета Колесси» за 2021 рік; виконання Програми «Святку­вання 110-ої річниці ФК «Скала 1911» за 2021 р.; демонтаж па­м’ятників радянської епохи на території Стрийської міської ра­ди; перейменування дошкіль­них навчальних закладів освіти Стрийської міської ради та за­твердження їх Статутів в новій редакції; перейменування за­кла-дів загальної середньої освіти та затвердження їх Статутів у новій редакції; затвердження рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради Львівської області № 538 від 21 листопада 2022 р. «Про найменування вулиці та алеї м. Стрия».

У цілому постійною комісією була проведена результативна, плідна робота. Незважаючи на те, що до складу комісії входять представники різних політичних переконань, комісія працювала і працюватиме злагоджено, від­повідально та професійно. Ко­місією  розглядалися різні проекти рішень, які виносились на пле­нарні засідання міської ради. Зазначу, що комісія з питань осві­ти, культури, молоді, фізкультури та спорту і надалі буде працю­вати на користь інтересів мешканців громади.

Чи проводите прийоми громадян як депутат?

– До війни проводив прийоми двічі на місяць: в селі Великі Ді­душичі та в депутатській кімнаті Стрийської міської ради. Стан­дартних прийомів у кабінеті зараз не проводжу. Та завжди на зв’язку. Люди звертаються за матеріаль­ною допомогою зазвичай на лі­кування. З депутатського фонду розподіляю кошти. Максимум одній особі можемо виділити 7 ти-сяч, якщо це онкозахворювання.

– Поговорімо про освітню реформу в нашій ОТГ. Чи пого­джуєтеся з усіма нововведен­нями?

– Освітня реформа проходить загалом в Україні. На мою думку  – це добре. Починалася вона ідеально. У пріоритеті було ма­теріальне забезпечення: інфор­маційні засоби (комп’ютерна тех­ніка, комп’ютери ), інші засоби. На другий рік фінансування зменши­лося на 50 відсотків. Тобто маємо тенденцію до зниження допомо­ги навчальним закладам від держави. Ті школи, які до старту реформи були укомплектовані й забезпечені матеріально-техніч­ною базою, не відчувають цих прогалин. Йдемо до того, що з 1 ве­ресня має бути повна цифро­візація. Поняття діджиталізації входить в освіту. З нового на­вчального року всі навчальні за­клади зобов’язані перейти на електронні щоденники та елек­тронні журнали. В місті буде простіше, бо сільські діти менш забезпечені ґаджетами.  Дистан­ційне навчання під час пандемії та війни це проілюструвало. Не­- можливо з телефону якісно вчитися. Школяреві потрібен планшет чи ноутбук. А тепер і ко­жен вчитель змушений буде мати доступ до технічних засобів, щоб працювати в ногу з часом. Тому доведеться на місцях депутатам і владі думати, як забезпечити освітній процес в майбутньому. Є прогалини в інклюзії. Педагогам, які працюють з особливими діт­ками, не виділені кошти на годи­ни занять. Наприклад, психологу з 10 годин роботи є гроші на оплату 1,5 год. занять. На решту маємо десь знайти. Якщо не забезпечує коштами департамент освіти, це має робитися з місцевого бюдже­ту. І я, як голова профільної де­путатської комісії, маю про це подбати.

Також ми трохи поспішили з трансформацією шкіл. В нашій ОТГ на рік швидше почали за­про­ваджувати цю реформу. Тепер різ­ні школи в різний час пере­хо­дитимуть в статус гімназії чи ліцею. Всі середні школи стали ліцеями у зв’язку з тим, що потрібно ви­пускати 11 клас, а це вже ліцейні (старші) класи. Тому цей процес триватиме до 2026-2027 років. Власне, реформа має завер­шитися у 2027 році. Відповідно всі школи мають стати такими, якими мають бути. Поясню. Якщо в с. Великі Дідушичі зараз ліцей, то у 2027 році – це буде гімназія (дев’ятирічка). Відповідно зараз у нас навчаються з 1 по 11 клас, а  буде –  з 1 по 9 класи.

– Всі школи в сільській міс­цевості будуть гімназіями, а лі­цеї будуть тільки в місті? Ви­ходить, що старшокласників з сіл довозитимуть до Стрия. Ви за це голосували?

– Нам, депутатам, не було куди діватися і ми голосували за цю реформу. Та це обумовлено тим, що в селах значно менше учнів. Для того, щоб був статус ліцею, необхідно 2-3 повноцінні класи. А в деяких сільських школах і одного немає. В нашій ОТГ хіба в Дашаві є два  класи старшокласників. То­му вибору не було. Будуть «Шко­лярики» закріплені за певними старостинськими  округами і до­возитимуть  дітей на навчання.

З обуренням батьків стика­лися?

– Так. Батьки часто обурюють­ся. Зрозуміло, що їхні діти для них головне. Про педагогів часто й не думають. Доводилося неодно­разово пояснювати, спілкуватися і більшість розуміє вимоги часу.

Та не тільки освітянськи­ми проблемами живе депутат Василів?

– Звісно. Злагоджена робота усього депутатського корпусу при­носить гарні результати для громади. Ми подбали про пен­сіонерів, впровадивши елек­тронний квиток для проїзду. Наша фракція всебічно підтримувала цю ініціативу. Болюче питання дороги, зокрема і в рідному селі. Скажу так, що працюємо і в цьому напрямку. Керунок сіл Сихів, По­дорожнє дуже запущені. Коли я балотувався в депутати, це було пріоритетне питання, яке не­об­хідно вирішити. З перших днів де­путатства скеровував звернення щодо ремонту доріг. Та люди по­винні розуміти, що маємо два складних роки роботи нашої ка­денції. Спочатку коронавірус, а тепер війна. Але все на контролі місцевої влади. Є зрушення, зо­крема на відрізку дороги Стрілків – Малі Дідушичі починатимуться роботи. Від Стрілкова до Береж­ниці також мають цю ділянку зро­бити. А наступного року дійде черга й до Великих Дідушич.

В основному корпусі нашої школи за ці два роки поміняли перекриття, закінчуємо капі­тальний ремонт котельні й за­мінили сам котел. Облаштува­ли безпечне укрит­тя. Працюємо над програмою «Спорт», тобто спор­тивний майданчик у кожно­му селі. Від­повідно, робитимемо у нас на стадіоні сучасну площадку зі штучним покриттям. Хочемо зі старостою зробити так, щоб село Великі Дідушичі та й інші села ма­ли всю необхідну інфраструктуру й були комфортними для життя. Тоді й люди повертатимуться, хто в силу певних обставин залишив рідний край.

Чи відчуваєте потенціал і чи маєте амбіції на майбутнє брати участь у місцевих вибо­рах?

– Є потенціал, досвід, розумін­ня справи. Все залежить від здо­ров’я. Інших перепон не бачу. Че­каємо на перемогу, бо маємо багато роботи.

Розмовляла Наталія КАРПЕНКОВА.